Công Ty Cổ Phần Toptech Việt Nam
Sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh

NETWORK, PARADOX- Canada

Bàn phím rời cho tủ Network ( NX16 , NX24… )
Bàn phím rời cho tủ Network ( NX4 , NX8… )
Tủ trung tâm báo trộm, báo cháy 24 vùng độc lập  - Thông báo đến 3 số điện thoại - Bật tắt bằng mã số , Kết nối tối đa  24 bàn phím để điều khiển…
Tủ trung tâm báo trộm, báo cháy 16 vùng độc lập  - Thông báo đến 3 số điện thoại - Bật tắt bằng mã số , Kết nối tối đa  24 bàn phím để điều khiển
Tủ trung tâm báo trộm, báo cháy 8 vùng độc lập  - Thông báo đến 3 số điện thoại - Bật tắt bằng mã số , Kết nối tối đa  24 bàn phím để điều khiển
Tủ trung tâm báo trộm, báo cháy 6 vùng độc lập  - Thông báo đến 3 số điện thoại - Bật tắt bằng mã số , Kết nối tối đa  24 bàn phím để điều khiển
Tủ trung tâm báo trộm, báo cháy 4 vùng độc lập  - Thông báo đến 3 số điện thoại - Bật tắt bằng mã số , Kết nối tối đa  24 bàn phím để điều khiển -…